Organigrama i necessitats de personal

Organigrama

Organigrama del Centre Dolors Piera

Personal

La UdL dotarà al Centre Dolors Piera de personal tècnic i administratiu suficient per a la realització de les tasques que té assignades.