Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL


Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones

Cr. Jaume II 71, 25001Lleida

Telèfons
(+34) 973 70 27 57 - 973 70 33 96 - 973 70 66 23

centredolorspiera@cdp.udl.cat

icona facebookicona Twittericona youtube

Notícies

Abril número 120

Fa falta acció política individual i col·lectiva, nacional i internacional, per denunciar, desmuntar i deslegitimar la presa criminal del poder polític a Colòmbia.

CLAUDIA LÓPEZ (Colombia, 1970) Va estudiar Finances i Relacions Internacionals a Bogotà i a la Universitat de Colúmbia als Estats Units. Ha estat consultora del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i treballa per la pau des de l'Observatori del Conflicte Armat que pertany a l'ONG Corporació Nou Arc de Sant Martí. Ha dedicat la seva vida personal i professional a treballar per la pau en el seu país.
Considera que el seu èxit més important és haver contribuït a revelar la “parapolítica”, és a dir, els vincles i pactes que van construir paramilitars, narcotraficants i polítics per prendre o mantenir-se en el poder i utilitzar-lo en el seu propi benefici. 

Llegeix més: Abril número 120

Polítiques en xarxa

La construcció de politiques en xarxa possibilita tenir resultats molt satisfactoris, ja que permet compartir experiències i unir les sinergies dels equips interdisciplinaris que conformen les unitats d'igualtat de les universitats. L'objectiu últim és l'elaboració de manera conjunta d'estratègies i accions de gènere per tal d'aconseguir la incorporació de la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones dins de la universitat.

Pla d'Igualtat

La Universitat de Lleida és una organització amb una plantilla superior a 250 treballadors i treballadores, per tant, està obligada per mandats legislatius a elaborar i aplicar un pla d'igualtat, tal com s'assenyala en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

L'eina que ha permès l'impuls d'aquestes mesures pal·liatives ha estat el disseny de plans d'igualtat d'oportunitats. Un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir a l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

L'article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes  titulat Concepte i contingut dels plans d’igualtat de les empreses diu que:

 1. Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.
 2. Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d’igualtat poden preveure, entre altres, les matèries d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.
 3. Els plans d’igualtat han d’incloure la totalitat d’una empresa, sense perjudici de l’establiment d’accions especials adequades respecte a determinats centres de treball.

Xarxa Vives

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l'acció conjunta de 21 universitats de 4 estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. Des de l'any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l'objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d'aquesta regió universitària transfronterera de l'Europa Mediterrània.

En la Xarxa Vives es va crear el 2 de desembre 2013 el Grup de Treball d'Igualtat de Gènere per :

 • Estimular l'enfortiment les unitats d'igualtat a les universitats de la Xarxa.
 • Contribuir a augmentar el coneixement sobre les desigualtats entre dones i homes en la societat, dins de l'àrea territorial de la Xarxa, a través de l'intercanvi i la posada en comú de la informació.
 • Contribuir a enfortir els vincles amb entitats relacionades amb les polítiques d'igualtat en l'àmbit estatal i internacional.
 • Contribuir a millorar la posició que ocupen els temes d'igualtat de gènere dins l'agenda institucional universitària.

Les temàtiques que s'estableixen per realitzar un pla de treball en l'any 2014 són:

 1. Incorporar de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.
 2. Protocols d'actuació en situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. Proposta d'accions durant el 2014 per donar compliment aquest objectiu són:
  • Anàlisi dels protocols existents a les universitats xvu
  • Disseny d'una guia per a l'elaboració d'un protocol universitari per a la prevenció i intervenció davant situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe a la universitat
  • Presentació dels protocols i de la guia per a la prevenció intervenció davant situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe

Manifest presentat al consell general de rectors/as de la Xarxa Vives el 24 de gener de 2014.

Composició del grup de treball:

 • 1 coordinador/a
 • 1 representant de les unitats d'igualtat de les universitats de la xarxa vives

RUIGEU

La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) formada per 41 unitats, observatoris i oficines d'igualtat de les universitats espanyoles, s'estructura a través d'una plataforma virtual que gestiona el CDP i allotja la UdL.

La plataforma s'organitza en un espai privat, d'accés restringit al personal d'aquests serveis d'igualtat, i un altre de caràcter públic, on s'informa de les activitats en matèria d'igualtat d'oportunitats que desenvolupen les universitats que en formen part, es facilitarà l'assessorament en aquest àmbit, i es poden consultar recursos digitals relacionats amb la igualtat d'oportunitats. Quant a la part privada, els centres adherits poden treballar en línia mitjançant el fòrum, la missatgeria i el xat, per compartir experiències, solucions i recursos.

La creació de la RUIGEU respon a la necessitat de treballar de forma conjunta per aprofitar els recursos de les diferents unitats, oficines, observatoris, grups de recerca i persones que treballen en igualtat de gènere a les universitats espanyoles, no només per fer visible aquesta tasca, sinó per generar polítiques comunes i establir vincles amb entitats públiques i privades compromeses amb la no discriminació per raó de sexe.

Campus Iberus

Al Campus Iberus, la igualtat d'oportunitats de totes les persones que formen la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal d'administració i serveis es considera un objectiu irrenunciable. 

Encara que en les últimes dècades els avenços en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes han estat considerables, encara queden múltiples àmbits de desigualtat: el desigual repartiment de recursos entre dones i homes; els problemes existents entorn de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar; l'encara avui escassa representació femenina en els àmbits de responsabilitat i presa de decisions, etc. són exemples de les desigualtats per raó de gènere dels que l'àmbit universitari no pot considerar-se aliè. 

En el marc del Campus Iberus destaca la creació, el 15 de gener de 2014, de la Subcomissió de Treball d’Igualtat de Gènere, presidida pel Vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la UdL i integrada per l’Observatori de la Igualtat de la Universitat de Zaragoza, l’Oficina de Relacions Internacionals i de Responsabilitat Social Universitaria de la Universitat de La Rioja, la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pública de Navarra i el Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida.


Amb la creació d’aquesta subcomissió el Campus Iberus formalitza el compromís del Campus de treballar en aquest àmbit i donar compliment al mandat que recull el Pla Estratègic del Campus, concretament l’objectiu “Fomentar la Responsabilitat Social”. Per assolir-lo es preveu el Desenvolupament d'un observatori d'igualtat de gènere del Campus que incorpori la realització i seguiment del Pla d'igualtat del Campus i la impartició de Programes de postgrau sobre estudis feministes, de les dones i de gènere impartits en el Centre Internacional de Postgrau i Doctorat del Campus.

L'Observatori d'Igualtat de Gènere del Campus és un òrgan específic per aglutinar els esforços de les quatre universitats en matèria d'igualtat de gènere i realitzar una planificació conjunta d'activitats des de les quals coordinar, promoure i desenvolupar actuacions que contribueixin a introduir la perspectiva de gènere i a reduir les desigualtats entre homes i dones a les universitats del Campus Iberus.


El desenvolupament d'un Pla d'Igualtat del Campus actuarà com a potenciador de polítiques responsables amb la societat i servirà per minvar les desigualtats detectades entre homes i dones al sí de les universitats del Campus. Per aconseguir aquest objectiu, el pla d'igualtat se centra en les següents línies estratègiques:

• Promoure la igualtat de gènere en l'accés a la universitat
• Afavorir la presència equitativa de dones i homes en tots els nivells i àmbits de la universitat
• Afavorir la conciliació de la vida laboral i personal
• Sensibilitzar en la detecció de la violència de gènere a la universitat i crear instruments per eradicar-la
• Promoure la incorporació de la transversalitat de gènere a la universitat tant en la docència com en la investigació i en la gestió

Manifest del 8 de març de 2014

Notícia: "La UdL lidera la creació de l'Observatori d'Igualtat de Gènere del Campus Iberus"

Polítiques d'Igualtat

Les polítiques d'igualtat es defineixen com el conjunt de les decisions, objectius i mesures adoptades per les institucions públiques en relació amb el foment de la igualtat entre dones i homes i amb la millora de la situació socioeconòmica, política i cultural de la dona. Aquestes polítiques tenen una llarga història. Des del 1946, moment en què es va crear la Comissió de les Nacions Unides de la Condició Jurídica i Social de la Dona, no s'ha deixat d'actuar per defensar els drets de les dones i per assegurar la igualtat d'oportunitat entre sexes.

En els darrers anys, s'ha experimentat, des de l'escala europea fins a la catalana, la necessitat de desenvolupar les polítiques de gènere i de fer efectiva la implementació del principi d'igualtat d'oportunitats en el panorama institucional i polític . Tot i que moltes de les estratègies per assolir aquesta fita han estat la realització d'accions específiques per la promoció de les dones en alguns contextos determinats, actualment s'observa la necessitat d'adoptar, conjuntament amb les accions específiques, mesures de caire transversal. És el que es coneix com a Enfocament Integrat de Gènere o Gender Mainstreaming. Aquest terme, encunyat a la Quarta Conferència Mundial de les Dones de Beijing, l'any 1995, fa referència a la necessitat d'incorporar, sistemàticament, la perspectiva de gènere en el disseny, realització i avaluació de totes les accions i processos que es duen a terme en una institució. Es tracta, doncs, d'incorporar, al mateix procés de construcció d'una política, pla o programa, les necessitats i condicions que són diferents entre dones i homes per tal d'aconseguir-ne una millor adaptació a les característiques de totes les persones a les quals van dirigides la política, el pla o el programa.

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto