Violència de Gènere

Per violència masclista entenem la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat (Article 3 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista).

Hi ha diferents àmbits en els quals es pot exercir la violència masclista, com són: l'àmbit de la parella, l'àmbit familiar, l'àmbit social o comunitari i l'àmbit laboral.

En aquesta web ens centrarem en l'àmbit laboral i l'àmbit de la parella:

En aquest apartat trobaràs a la pestanya Protocol d'actuació, els documents oficials que la universitat va aprovant en matèria de violència masclista, com és la declaració institucional. A més a la pestanya Sabies que... trobaràs més informació i recursos sobre discriminació, assetjament i violència.

Quines mesures ha dut a terme la Universitat de Lleida en matèria de violènia de gènere?

El Reglament d’actuació en cas de violència de Gènere a la UdL, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida (Acord núm. 57/2013 del Consell de Govern de 28 de febrer de 2013), ha estat dissenyat pel Centre Dolors Piera per donar compliment a al Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones a la Universitat de Lleida (2008-2011) i a la Declaració institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero envers la violència i l'assetjament per raó de gènere, aprovada al 2010. El Reglament guia la resposta de la Universitat de Lleida en casos d'assetjament i altres manifestacions de la violència de gènere en l’àmbit laboral i acadèmic des d'una perspectiva global, en incloure sensibilització, formació, prevenció, detecció i atenció dels casos en tots els col·lectius universitaris: personal docent i no docent i estudiantat.

La UdL treballa en matèria d'assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe en el marc del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes on es preveu un objectiu general adreçat a lluitar contra la invisibilitat i crear una cultura de sensibilització envers qualsevol situació discriminatòria, d’assetjament o violència i aportar serveis que permetin prevenir i pal·liar-ne els efectes (Línia I).