Manifest Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària

logo_sense_textLa Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU), formada per 33 universitats públiques espanyoles, en el marc de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, presenta una primera iniciativa conjunta que es materialitza en aquest manifest amb una idea de partida: només les universitats que funcionen sota el prisma d'una igualtat real entre dones i homes poden assolir la qualitat i l'excel·lència acadèmiques. Per aconseguir aquest objectiu és imprescindible que, d'acord amb l'establert en la Disposició addicional dotzena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, totes les universitats han de comptar entre les seves estructures amb unitats d'igualtat, dotades d'una partida pressupostària, de personal tècnic especialitzat en gènere i de personal d'administració, tenint en compte la idiosincràsia de cada universitat.

 

Les unitats d'igualtat són necessàries:

 

La RUIGEU vol expressar el seu compromís per canviar la situació actual i aconseguir que totes les universitats disposin d'Unitats d'Igualtat i de Plans d'Igualtat per donar compliment a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

Avui, Dia Internacional de les Dones, la RUIGEU vol alçar unànime la seva veu i establir el seu compromís solidari en aquest manifest per continuar treballant, mantenir els assoliments aconseguits fins al moment i assolir una igualtat real, tant en la nostra societat com a les nostres universitats.