Comissions

Comissió de seguiment del Pla d'Igualtat entre Dones i Homes a la Universitat de Lleida

Les seues funcions són:

Composició de la comissió

President:

Sr. Joan Biscarri Gassió, Vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària

1 representant del Centre Dolors Piera

Sra. Ana Mª Moreno Burillo

7 representants del personal acadèmic dels diferents centres:

Sra. Carmen Iglesias Rodríguez, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) .
Sra. Margarita Moltó Aribau, Escola Universitària Politècnica (EPS)
Sra. Erica Briones Vozmediano, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (FIF)
Sra. Anna Soldevila Benet, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS)
Sra. Núria Camps Mirabet, Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDE)
Sra. Isabel Santaulària Capdevila, Facultat de Lletres (FLL)
Sra. M. Ángeles de la Torre Ruiz, Facultat de Medicina (FM)

 

2 representats del PAS

Sra. Sandra Castro Bayona, Junta PAS-F
Sra. Núria Bernaduca Nadal, Comitè PAS-L

1 representant de l'estudiantat

Tatiana Figueres Bravo

Secretària

Sra. Maika Molina Molina

Grup de treball per l'avaluació dels riscos psicosocials

Per donar compliment a la mesura G.1.3. Avaluar els riscos psicosocials amb una metodologia que incorpori la perspectiva de gènere i permeti identificar la relació entre les malalties i els llocs de treball, i incloure'n els resultats en els programes de prevenció (I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i dones a la UdL).
El Comitè de Seguritat i Salut va acordar el 18 d'octubre de 2011 la implementació del mètode PSQ CAT21 COPSOQ mètode recomanat per la Generalitat de Catalunya per realitzar l'avaluació dels riscos psicosocials i la seua prevenció.

Informació sobre el mètode COPSOQ 

Les funcions del grup de treball són:

  1. Determinar les condicions del treball de camp: adaptació del qüestionari, determinació de les unitats d'anàlisi, forma de distribució, resposta i recollida del qüestionari, com preservar l'anonimat ila confidencialitat.
  2. Analitzar l'origen dels riscos i les mesures preventives necessàries per disminuir-los o eliminar-los.
  3. La priorització i les dates d'execució de les mesures preventives acordades.
  4. El seguiment i l'avaluació de la implementació de mesures preventives.
  5. Les accions encaminades a informar la plantilla, així com a garantir-ne la participació.
  6. Presentar al Comitè de Seguretat i Salut els acords

Composició del grup de treball