Visions de les dones en el món laboral en ple segle XXI

Objectius pedagògics

 • Visibilitzar la discriminació per raó de gènere en el món laboral.
 • Afavorir la reflexió i l'anàlisi crítica per part de l'alumnat.
 • Entendre els conceptes d'estereotips i rols de gènere.

Competències

 • Capacitat d'anàlisi critica de noticies d'articles de diari.
 • Reconeixement d'estereotips, rols de gènere i discriminacions en l'àmbit laboral.
 • Capacitat de treball en equip.

Continguts

 • Conceptes
  • Discriminació laboral per raó de sexe.
  • Estereotips i rols de gènere.
  • Segregació horitzontal i vertical.
  • Sexisme.
 • Procediments
  • Treball reflexiu a partir de la lectura d'una noticia apareguda als mitjans de comunicació.

Temporalització

 • 1 sessió de 40 MINUTS
  • 5 minuts presentació de l'activitat.
  • 5 minuts establiment de conceptes teòrics.
  • 15 minuts lectura de la noticia i complementació de la fitxa 1.
  • 15 minuts Exposició de les conclusions de cada grup i debat.

Metodologia

 • Participativa i col·laborativa.
 • Reflexió en petits grups.
 • Exposició i extracció de conclusions.

Desenvolupament de l'activitat

Presentem l'activitat a l'alumnat: llegirem notícies que s'han publicat als diaris, més o menys recentment, i en les que veurem les discriminacions i els impediments que han trobat les dones en el món del treball, provocades pels estereotips i els rols de gènere vigents en la nostra societat patriarcal. El que hauran de fer és llegir un petit text (que és la notícia de diari) i contestar les preguntes de la fitxa de treball 1. Temps: 5 minuts.

Demanarem al grup-classe que es divideixi en petits grups de 4 o 5 persones en funció del tamany d'aquestos. Cada grup tractarà una noticia.

Alternativament, si el grup es molt nombrós, per exemple 6 grups de 5 persones, i és vol fer un taller de major durada temporal, podem optar per fer que tres grups treballin sis notícies diferents, i que els altres tres treballin les mateixes. Quan hagin contestat les preguntes, les persones que hagin fet la mateixa noticia s'hauran de reunir, comentar què pensen de la notícia i arribar a una conclusió. Alhora hauran de nomenar dues persones: una que llegirà la notícia que han treballat o un resum, i una que s'encarregarà de llegir les seves conclusions a la resta de la classe.

Per començar l'activitat demanem a l'alumnat si saben que volen dir els conceptes de discriminació per raó de gènere, sexisme i masclisme. Si no saben què volen dir fem una petita explicació de cinc minuts amb exemples per a que ho puguin entendre.

A continuació, l'alumnat passarà a llegir i contestar les preguntes de la fitxa 1, pel que tenen un temps màxim de 15 minuts, si les notícies són de poca extensió.

Finalment, van sortint per ordre les persones que conformen cada grup. La persona portaveu serà l'encarregada de llegir les respostes del grup a la fitxa 1. En aquest moment obrirem torns de paraula per la resta de grup-classe i afegirem els comentaris que creguem necessaris. Temps: 10 minuts.

Avaluació

De caire qualitatiu. Es realitzarà en funció de les reflexions i conclusions establertes en cada petit grup i per les aportacions de la resta de grup-classe als debats que s'endegaran després de l'exposició de cada grup.

Materials i fonts emprades

Fonts emprades:

Les noticies 1 i 2 han estat extretes de:

VVAA (2007): "Guía práctica de coeducación para el profesorado. Cuaderno de actividades: Secundaria". Agrupación de Desarrollo para la Igualdad en la Campiña y la Sierra Sur(ADICSSUR) e I.C. Equal "Vía Verde para la Igualdad".

La resta de documents provenen de:

Butlletí informatiu de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB. Recull de notícies, jornades, congressos i seminaris. Disponible on-line a: http://www.uab.es/servlet/Satellite/l-observatori/butlleti-informatiu-de-l-observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1292829182071.html

 • Diario MARCA en la seva versió online
 • Diario AS en la seva versió online
 • Diari esportiu CAMPEONAS.COM
 • Diari "El País" en la seva versió online

Comisión Mujer y Deporte. Comité Olímpico Español. Recurs online: http://mujerydeporte.org

Altres fonts:

ROJAS Torrijos, Jose Luís (2010): "La construcción de las noticias deportivas desde una mirada androcéntrica. De la invisibilidad a los estereotipos de la mujer deportista". Vivat Academia, n. 113. Diciembre 2010. http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n113/DATOSS.htm