Condicions d'ús

El present avís legal conté les normes d'ús del portal Tallers de coeducació que Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones, amb domicili en Edifici Polivalent, despatx 0.33. Campus de Cappont, C / Jaume II, 69, 25002 Lleida, com a titular del mateix, posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts.

L'accés i / o utilització del portal li atribueix la condició d'usuari del mateix i suposa la plena acceptació d'aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s'escau, s'estableixin. Si no accepta aquestes condicions d'ús, s'ha d'abstenir d'accedir i / o utilitzar el portal.

Usuaris

Encara que l'accés i / o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris o usuaries, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ emplenament d'un formulari de registre i l'ús d'una clau d'accés composta d'un codi d'usuari o usuaria (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

Per això en relació amb el procés de registre ia les dades que se li demanen, l'usuari o usuaria està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones. A més l'usuari o usuaria es compromet a fer un ús diligent del codi d'usuari o usuaria (login i password), a no posar-los a disposició de tercers i a comunicar a Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones la seva pèrdua o robatori i el possible accés per un tercer a les mateixes, sent l'usuari o usuaria l'única responsable fins l'esmentada notificació a Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web és propietat de Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones.

L'usuari o usuaria reconeix que Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina web, és a dir, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, fotografies, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en la mateixa.

L'accés per l'usuari o usuaria a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d'aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública , transformació, etc., sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets.

S'autoritza l'usuari o usuaria a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements a la web exclusivament per a ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l'origen dels mateixos i el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L'enviament per part de l'usuari o usuaria d'informacions al Portal oa la pròpia empresa, a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet l'atorgament a Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones d'una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per a utilitzar-les per qualsevol finalitat, incloent-hi, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l'edició, la incorporació a bases de dades, l'explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer-se en el futur, en tot o en part, d'aquestes informacions o continguts, llicència que permetrà l'autorització per incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com CD-ROM, DVD, Internet, paper o altres. Igualment, l'usuari o usuaria atorga el dret a cedir o subllicenciar aquests drets a tercers.

L'usuari o usuaria es fa responsable que les informacions i / o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma vigents, ni que es tracti d'informació confidencial ia més assumeixen l'obligació de mantenir a Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones i / o a les seves representants, socies, gerents, apoderades, treballadores, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

L'usuari o usuaria es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, © i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, per tal d'assegurar la protecció d'aquests drets.

Ús de cookies

Respecte a l'ús de Cookies, Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones informa a l'usuari o usuaria que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d'aquest lloc web s'utilitzen cookies. La galeta és un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. La galeta només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip. No és un arxiu executable ni pot propagar ni contenir un virus. Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que s'emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l'usuari en les seves diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del propi lloc web i estimar el nombre de visites realitzades permetent Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix en la forma més efectiva. Les galetes utilitzades són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasius ni nocius, podent desactivar mitjançant l'opció corresponent que figura en el navegador.

Responsabilitat

L'Usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i / o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones no garanteix que la informació sigui exacta, completa, o actualitzada, ni tampoc existeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i / o serveis que s'incorporen ni controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la informació del portal ni a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i / o serveis que s'incorporen.

Interrupció, suspensió i cancel·lació

Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. Tanmateix, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i / o cancel·lar l'accés, els serveis i / o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

Llei aplicable

Les presents condicions generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre a un altre, Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones i l'Usuari o Usuaria, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

© Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones 2013, Lleida. Tots els drets reservats