El sexe dels objectes

Objectius didàctics

 • Identificar els estereotips de gènere.
 • Contrastar que tots els objectes materials són asexuats.
 • Reconèixer que son les persones les que li assignem connotacions que no tenen, i que són sexistes.

Competències a assolir

 • Capacitat per reconèixer que tots els objectes materials són asexuats.
 • Capacitat per adonar-se que les fonts del sexisme en els objectes són els estereotips i els rols de gènere que assignem les persones en funció del nostre sexe.

Continguts

 • Conceptes
  • Coneixement dels conceptes de estereotips, rols de gènere i sexisme.
 • Procediments
  • Treball autoreflexiu sobre l'assignació d'objectes a homes i dones.
  • Debat en gran grup sobre l'assignació feta per l'alumnat.
  • Defensa de consensos/desacords de cada grup.

Temporalització

 • 1 sessió de 30 MINUTS:
  • 5 minuts per emplenar la fitxa de treball 1
  • 15 minuts pel treball en grups a partir de la fitxa 2
  • 10 minuts de debat en gran grup en que s'exposarà la postura de cada grup

Metodologia

 • Treball individual a partir de la fitxa 1.
 • Treball en grup a partir de la fitxa 2 per recopilar dades, valorar els resultats i assolir una posició comuna.

Desenvolupament de l'activitat

Repartim la fitxa de treball 1 a l'alumnat i deixem un temps d'aproximadament 5 minuts per a que l'emplenin de manera individual.

Quan l'alumnat hagi finalitzat d'emplenar la fitxa, demanarem que s'agrupin en petits grups de 3 ó 4 persones. Els hi proporcionarem la fitxa de treball 2. Cada grup ha d'anotar els resultats de la fitxa de treball 1. Tant si els resultats mostren discrepàncies com acords, les persones que integren cada un dels grups hauran d'arribar a un consens. Per això a la mateixa fitxa 2 es proporcionen unes preguntes que faran de guia als grups (15 minuts).

Passats els 15 minuts, els grups han d'haver assolit una postura comuna, tant a favor com en contra, sobre l'assignació d'objectes a cada sexe, moment en que iniciarem un debat en gran grup en el que s'intentarà que l'alumnat s'adoni de que tots els objectes poden pertànyer indistintament a ambdós sexes, i que som les persones, condicionades per la nostra marca de gènere, i pels estereotips i prejudicis sexistes que la generen, les que assignem la categoria "sexe" als objectes. Doncs, tots els objectes del món són, simplement, asexuats. Per arribar a aquesta conclusió disposem de 10 minuts.

Avaluació

Podem optar per dues formes d'avaluació:

 1. Quantitativa. Es realitzarà a partir de les respostes de cada alumne/a a la fitxa de treball 1.
 2. Qualitativa. Es realitzarà a partir de les conclusions finals que defensi cada grup.

Materials i fonts emprades

Fonts emprades

 • Taller adaptat a partir del guió d'activitat número 6 de la guia:
  CARDONA, Mª Luisa (coord.) (2004): "Aprendamos a compartir. Guía didáctica de educación no sexista". Castelló. Diputació Provincial de Castelló.