"Qui pot fer (qui fa) aquesta feina?"

Objectius didàctics

 • Analitzar críticament els conceptes de segregació horitzontal, estereotips i rols de gènere i divisió sexual del treball.
 • Reconèixer i criticar el sexisme implícit en el mercat de treball.

Competències

 • Capacitat de mantenir una postura crítica envers els estereotips i rols de gènere que condicionen l'actual mercat de treball.
 • Capacitat de treball en equip.

Continguts

 • Conceptes
  • Segregació horitzontal.
  • Divisió sexual del treball.
  • Estereotips i rols de gènere.
 • Procediments
  • Treball en petits grups diferenciat per sexes.
  • Treball reflexiu del grup-classe.

Temporalització

 • 1 sessió de 30 MINUTS:
  • 10 minuts pel treball en petits grups.
  • 10 minuts per l'exposició de conclusions de cada grup a la resta del grup-classe.
  • 10 minuts per endegar un debat.

Metodologia

 • Treball en petits grups
 • Treball reflexiu en gran grup
 • Participativa i reflexiva

Desenvolupament de l'activitat

Dividim la classe en quatre grups: dos formats per nois i dos, per noies. Li proporcionem a cada grup la fitxa 1: "Qui pot fer aquesta feina?" i deixem 10 minuts de temps per a que els grups emplenin la taula d'aquesta fitxa, tenint en compte si consideren que una feina determinada la pot fer un home, una dona o ambdós.

Quan acabin d'emplenar la taula, cada grup nomenarà una persona portaveu, que serà l'encarregada d'exposar els resultats que han obtingut a la resta de grups (10 minuts). En acabar, endegarem un debat en el que participarà tot el grup classe i que girarà al voltant de les qüestions incloses en la fitxa 1 (10 minuts)

Si el grup assistent al taller no és molt nombrós, alternativament, el treball amb la fitxa 1 es podria dur a terme de manera individual, el que mostraria una major quantitat de resultats i, segurament, es veuria molt més clarament la segregació horitzontal que realitzem de manera inconscient.

Conclusions sobre les que haurien de girar les reflexions de l'alumnat

Les persones som lliures d'esser el que vulguem quan siguem grans. Tots i totes tenim el dret i el deure de poder triar lliurement i sense condicionaments de gènere allò a què volem dedicar la nostra vida laboral. Cas contrari estarem caient en una situació de segregació horitzontal, un concepte que ve a representar una de les discriminacions laborals que afecten especialment les dones: elles tenen més facilitat per treballar en ocupacions que segueixin el rol tradicionalment assignat a les dones: cures a terceres persones (infermeres), educació de la mainada (professores d'infantil), elaboració de menjars (cuineres), cura de la llar (netejadores), etc. El mateix passa amb els homes, per exemple, en treballs que requereixen força física (construcció).

Hem de trencar aquesta barrera invisible, que ve donada, principalment, per l'educació que rebem dels elements de socialització, tant primaris (família i escola) com secundaris (amistats, mitjans de comunicació), i que continuen potenciant una socialització del gènere, que fa que les persones visquin la seva vida condicionades per tot un seguit d'estereotips i rols de gènere.

La societat, mitjançant les fonts de socialització primàries i secundàries, haurien de treballar en favor d'una tria lliure de les persones del seu futur professional. Una tria que s'ha de basar en les capacitats, habilitats i desitjos de cada persona, independentment del seu sexe, i no en funció dels estereotips i rols de gènere adquirits i interioritzats en el procés de socialització de gènere.

Avaluació

D'una banda, serà quantitativa i es realitzarà a partir del recull i processament de les dades que cada grup ha introduït en la fitxa de treball 1.

De l'altra, podem optar també per una avaluació qualitativa a partir de les conclusions en gran grup.

Materials i fonts emprades

Fonts Emprades