A qui es dirigeix?

Objectius pedagògics

 • Donar eines a l'alumnat per reconèixer el fals genèric masculí en les ofertes de treball.
 • Fer un ús adequat per part de l'alumnat del llenguatge inclusiu o no sexista en les ofertes de treball.

Competències

 • Anàlisi crítica del llenguatge emprat a les ofertes de treball.
 • Aprenentatge de l'ús del llenguatge inclusiu.
 • Capacitat de treball en equip.

Continguts

 • Conceptes
  • Llenguatge inclusiu o no sexista.
  • Ús del genèric masculí.
  • Llenguatge androcèntric.
 • Procediments
  • Anàlisi critica d'ofertes de treball a partir del treball amb fitxes.

Temporalització

 • 1 sessió de 50 MINUTS
  • 5 minuts d'explicació de conceptes teòrics.
  • 15 minuts pel treball en grup amb la fitxa 2.
  • 20 minuts per l'exposició de consensos dels grups.
  • 10 minuts per l'establiment de conclusions finals.

Metodologia

 • Anàlisi crític d'ofertes de treball.
 • Treball en petits grups.
 • Participativa i reflexiva.

Desenvolupament de l'activitat

Amb tot el grup-classe fem una explicació reduïda de cinc minuts sobre els següents conceptes: llenguatge sexista; llenguatge inclusiu; formes d'arribar al llenguatge inclusiu.

Un cop tenim clars els conceptes teòrics, dividim la classe en grups de 3 o 4 alumnes. Els repartim la fitxa 1, que conté un seguit d'ofertes de treball, i, seguidament, els hi repartim la fitxa 2, amb la que trobaran un seguit de preguntes sobre les ofertes aparegudes a la primera fitxa. Tenen 15 minuts de temps per solucionar-la.

Quan els grups tinguin la fitxa 2 enllestida, hauran de nomenar una persona que farà les funcions de portaveu: llegirà l'oferta de treball que han treballat i els consensos als que han arribat amb el grup a partir de la fitxa 2. Temps per l'exposició de tots els grups: 20 minuts.

Finalment, un cop les persones portaveus han finalitzat la lectura del seu treball, realitzarem 10 minuts de conclusions que ajudin a acabar d'assentar en l'alumnat els conceptes vistos en el taller.

Conclusions sobre les que haurien de girar les reflexions de l'alumnat

En la nostra societat encara hi ha determinades diferències sexuals dins del món laboral. En la majoria de casos, la discriminació femenina es produeix en tres àmbits:

 1. Qualitats que es valoren en determinats llocs de treball: aspectes de la vida privada, si tenen fills i/o filles i quines edats tenen, (sobre)valoració d'una "bona imatge"...
 2. Anuncis que busquen des d'un primer moment homes o dones per ocupar un lloc de treball: (ex.- es busca secretaria; es busca obrer, etc.)
 3. Diferències de sou per un mateix càrrec basades en el gènere: (p.e. Director executiu amb sou de 24.000 euros/any; Directora executiva amb sou de 20.000 euros/any).

És per aquest motiu que el dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, va sorgir com una forma de reivindicació de la situació en què es troben les dones en l'àmbit laboral. La societat ha de lluitar perquè les dones tinguin exactament els mateixos drets i deures que els homes. Per tant, la incorporació de la dona als llocs de treball ha de ser i s'ha de veure com un procés natural i equitatiu (de justícia) a la incorporació dels seus companys masculins.

Materials i fonts emprades

Fonts emprades:

Altres fonts:

 • Lledó, Eulàlia (2005): "Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua". Barcelona: Col·lecció Criteris Lingüístics, 6. Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència.
 • VVAA (2008): "Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l'elaboració d'un projecte de centre". Barcelona: Col·lecció Eïnes, 10. Institut Català de les Dones.