El passaparaula del llenguatge inclusiu

Objectius generals

 • Donar eines per a que l'alumnat sigui capaç d'evitar el fals genèric masculí.
 • Fomentar una escriptura i un llenguatge escolar més igualitari.
 • Incloure homes i dones en un sol concepte neutre que no discrimini cap dels dos.

Competències

 • Utilització de conceptes sense marca de gènere en la mesura del possible.
 • Reconeixement del fals genèric masculí.

Continguts

 • Conceptes
  • Genèric masculí en el llenguatge.
  • Paraules sense marca de gènere.
 • Procediments
  • Fer esment dels dos sexes inclosos en una mateixa definició amb una sola paraula sense marca de gènere.

Temporalització

 • 1 sessió de 30 MINUTS
  • 5 minuts d'explicació de conceptes.
  • 15 minuts pel treball amb la fitxa 2.
  • 10 minuts d'establiment de conclusions.

Metodologia

 • Participativa
 • Treball en petits grups

Desenvolupament de l'activitat

Comencem l'activitat explicant a l'alumnat breument què és el llenguatge sexista i, més concretament, el fals genèric masculí, ja que en aquest taller treballarem especialment aquest concepte, i la necessitat que té la societat d'impulsar paraules neutres que continguin els dos sexes. Per exemple, ciutadania per referir-nos als ciutadans i les ciutadanes. 5 minuts de temps.

Un cop hem fet l'explicació teòrica, passem a la pràctica. Demanarem a l'alumnat que es distribueixi en grups de 3 o 4 persones. Els proporcionarem la fitxa 1: "Definicions del pasaparaula inclusiu" i la fitxa 2: "El rosco del pasaparaula". Arribats a aquest punt, tenim dos desenvolupaments alternatius. En tots dos casos, el temps màxim de realització no podrà ser superior als 15 minuts.

Desenvolupament 1

És el professorat assistent el que va dient les diferents definicions als grups i aquests contesten. Un d'ells porta el temps total que han consumit. El professorat disposa de les respostes.

Desenvolupament 2

És el propi alumnat, en cada un dels grups, el que fa la pregunta i la respon. Una persona del grup fa la pregunta, l'altra respon i, una tercera, controla el temps total consumit.

Finalment, realitzarem un petit debat de 10 minuts que giri al voltant de les següents qüestions:

 1. Creieu que el llenguatge és més igualitari si emprem termes neutres (sense marca de gènere)? O per contra, creieu que l'ús del genèric masculí és més apropiat en termes d'igualtat? Quina dificultat trobeu en l'ús de termes neutres?
 2. Creieu que el llenguatge és sexista o són les persones que el creem les que li incorporem trets sexistes? Per què?