Què diuen els diccionaris dels homes i les dones?

Objectius didàctics

 • Analitzar críticament algunes definicions que apareixen en els diccionaris de referència en llengua castellana i catalana per part de l'alumnat.

Competències

 • Detectar i visualitzar el sexisme evident en els diccionaris de referència.
 • Capacitat d'anàlisi critica de definicions.

Continguts

 • Conceptes
  • Sexisme
  • Poder
 • Procediments
  • Anàlisi crítica de conceptes per veure quines definicions aporten al femení i en masculí.
  • Detectar el sexisme implícit en moltes definicions femenines d'un mot determinat.

Temporalització

 • 1 sessió de 40 MINUTS
  • 20 minuts pel treball en grups reduïts.
  • 10 minuts lectura de conclusions de cada grup.
  • 10 minuts per l'establiment de conclusions generals.

Metodologia

 • Anàlisi crítica de conceptes.
 • Participativa i reflexiva.
 • Treball en petits grups.

Desenvolupament de l'activitat

Fem grups de 4/5 persones, tenint en compte que hi hagi nois i noies al mateix grup. A cada agrupació li proporcionem la fitxa 1, que conté les definicions que hauran de buscar als diccionaris de català i de castellà (Diccionari General de la Llengua Catalana; Diccionario de la Real Academia Española) que posarem al seu abast. Cada grup tindrà que cercar dos o tres conceptes diferents i anotar les seves definicions (5 minuts).

Un cop els grups ja disposen de les respostes redactades, passem una segona fitxa amb preguntes (fitxa 2), les respostes de les quals hauran de ser consensuades pel grup, i que servirà per comparar i visibilitzar les diferències existents en cada mot segons si aquest és en masculí o en femení (15 minuts).

Un cop han acabat la tasca, cada grup nomenarà a una persona portaveu, que serà l'encarregada de llegir les conclusions a la resta de grups (10 minuts).

Finalment, extreure'm unes conclusions en gran grup, amb la possibilitat de que s'endegui un debat al voltant de les qüestions tractades (10 minuts).

A tenir en compte pel debat:

 1. "El feminismo vino a desvelar una dimensión fundamental de las relaciones de poder inscritas en las elaboraciones teóricas al plantear que el sujeto de conocimiento había sido siempre un sujeto masculino y que desde esa situación de poder elaboró discursivamente el lugar atribuido a hombres y mujeres en la vida social, y a su vez, desde las coordenadas del modelo de comportamiento hegemónico proyectó con caràcter universal determinados conceptos y categorías que invisibilizaban la situación real de las mujeres y los mecanismos de desigualdad". Extret del llibre "Feminismos. Debates teóricos contemporáneos", pag. 128
 2. "Es sabido que quien tiene el poder es quien da nombre a las cosas", Celia Amoros. "10 palabras clave sobre mujer"

Avaluació

Quantitativa. Es realitzarà en base a les respostes de l'alumnat.

Materials i fonts emprades

Fonts emprades:

 • VVAA (2003): "Materiales didácticos para la coeducación. ¿Qué es…? El lenguaje sexista". Asturias: Construyendo contigo la igualdad, 2. Consejería de la Presidencia, Instituto Asturiano de la Mujer.