Analitzem la violència de gènere a les pel·lícules

Objectius pedagògics

 • Reconèixer quan s'està produint una situació de violència de gènere a partir de la visualització d'escenes de pel·lícules espanyoles.
 • Adonar-se dels elements que identifiquen una situació de violència de gènere en l'àmbit de la parella.
 • Visualitzar els conceptes teòrics en l'anàlisi de les escenes de les pel·lícules.
 • Identificar els diferents tipus de maltractaments (físics, psicològics, sexuals, econòmics i socials) .

Competències

 • Reconeixement d'indicadors sobre situacions de violència de gènere i maltractaments diversos de l'home envers la dona.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Reconeixement del cicle de la violència.

Continguts

Conceptes

 • Maltractaments físics, psicològics, sexuals, econòmics i socials.
 • Violència de gènere.
 • Cicle de la violència.
 • Roda de poder o control.
 • Gelosia.

Procediments

Visualització d'escenes de pel·lícules de cinema espanyol en les que es donen diferents situacions de violència de gènere.

Temporalització

 • 1 sessió de 50 MINUTS
  • 10 minuts visualització de les escenes.
  • 15 minuts per treballar en grup a partir de la fitxa 1: "Analitzem les escenes que hem vist".
  • 15 minuts per l'anàlisi d'espots publicitaris en petits grups.
  • 10 minuts per debatre la fitxa 2 i establir conclusions finals.

Metodologia

 • Treball en petits grups.
 • Reflexiva.
 • Participativa.

Desenvolupament de l'activitat

Comencem l'activitat dividint el grup-classe en petits grups de 3 o 4 persones. Cada persona del grup tindrà una còpia de la fitxa 1, per poder treballar simultàniament les escenes. Tots els grups treballaran les cinc escenes de pel·lícules de que disposem per a la realització del taller.

En acabar la projecció de cada escena (de menys de 2 minuts), demanarem als grups que emplenin la seva fitxa. Si volen tornar a veure l'escena, per tractar de trobar més elements, poden fer-ho. Després de cada projecció, disposen de 5 minuts per emplenar la fitxa. Temps total aproximat per la visualització i la complementació de la fitxa 1: 25 minuts.

En acabar de veure les escenes i d'emplenar el qüestionari de la fitxa 1, cada grup nomenarà una persona que farà de portaveu i que exposarà les idees que han extret a la resta de grups de l'aula. Amb això, s'espera que les valoracions siguin diferents i que es pugui endegar un debat d'aproximadament 15 minuts en el que farem aflorar i remarcarem les idees de la fitxa de treball 2, que aprofitarem també per identificar els següents conceptes teòrics, tots ells visualitzats a les escenes analitzades: rols i estereotips de gènere, diferents tipus de maltractaments , indicadors de violència de gènere,cicle de la violència ,roda de poder o control i la gelosia.

Materials i fonts emprades

Fonts Emprades

"Violencia: Tolerancia cero. Programa educativo de la Obra Social "La Caixa" (Disposa d'un DVD per treballar les escenes de cinema).

Formulari de sol·licitud del programa educatiu:

http://obrasocial.lacaixa.es/apl/formularios/publicaciones/indes_es.html?codigo=mi7G7h

"Violencia: Tolerancia cero. Talleres de prevención de la violencia para secundaria. Manual práctico".

 Equip interdisciplinar de Tamaia, Associació de Dones contra la violència familiar (2000): "Vincula't. Materials per a treballar amb dones maltractades". Barcelona: Col. Guies Metodològiques, 2. Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona.

Col·lecció Genuïnes número 4: Violència masclista en l'àmbit de la parella (2010)