Desmuntem les creences sobre l'amor romàntic

Objectius pedagògics

 • Entendre a què ens referim quan parlem de l'amor romàntic.
 • Identificar quins són els mites del amor romàntic i quins tenim interioritzats.
 • Visibilitzar les implicacions dels mites del amor romàntic.
 • Entendre què és un mite i com es construeix.

Competències

 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d'anàlisis crític d'afirmacions sobre l'amor.
 • Identificació de l'amor com un procés de potenciació de les capacitats de l'altre i no com a font de domini i submissió.

Continguts

 • Conceptes
  • Amor romàntic.
  • Creences preexistents sobre l'amor romàntic.
  • Efectes nocius de l'amor romàntic.
 • Procediments
  • Treball reflexiu i col·laboratiu a partir del treball amb la fitxa 1.

Temporalització

 • 1 sessió de 40 MINUTS
  • 20 minuts per reflexionar en grup i contestar les preguntes assignades.
  • 10 minuts de posada en comú en gran grup.
  • 10 minuts d'explicació conceptual: violència de gènere; sistema patriarcal; estereotips de gènere; efectes nocius de l'amor.

Metodologia

 • Treball en petits grups.
 • Reflexiva.
 • Participativa.

Desenvolupament de l'activitat

Fem una petita presentació de quina serà l'activitat a l'alumnat: reflexionar sobre les creences vigents sobre l'amor romàntic, i les conseqüències d'un excés del mateix.

Per fer-ho, demanarem a l'alumnat que es divideixi en petits grups de 4/5 persones. Un cop tenim el grup-classe dividit, proporcionem a cada un dels grups un nombre determinat de creences (depenent de la grandària dels grups proporcionarem de dues a tres frases) per a que les analitzin, reflexionin i emplenin la fitxa de treball 1, en que trobaran unes preguntes que serviran de pauta. Temps per la realització: 20 minuts.

Un cop hagin acabat el seu treball amb la fitxa 1, demanarem a cada grup que escolli a una persona portaveu, que serà l'encarregada d'exposar el posicionament del grup davant de les creences de l'amor romàntic que hagin treballat. Quan cada persona portaveu hagi acabat de llegir les conclusions, obrirem un torn de paraules per a que la resta de grups facin les aportacions o crítiques que creguin convenients. Temps per la realització: 10 minuts.

Finalment, quan tots els grups hagin exposat la seva visió sobre les creences de la violència de gènere endegarem un debat en el que participarà tot el grup-classe i en el que s'establiran les conclusions finals, tot i fent èmfasi en els conceptes teòrics de l'annex conceptual: violència de gènere; sistema patriarcal; estereotips; mites sobre l'amor romàntic i efectes nocius del mateix.

Avaluació

De caire qualitatiu, es realitzarà en base a les respostes consensuades a les que hagin arribat cada un dels grups i que quedaran reflectides en la fitxa de treball 1, que serà analitzada a posteriori.

Materials i fonts emprades

Fonts emprades

Creences sobre l'amor romàntic extretes del document:

Unidad didáctica para la prevención de la violencia de género en el alumnado de secundaria: "El amor no es la ostia. Por unas relaciones con buen trato". Material elaborat per l'equip AGORA.

Altres fonts emprades:

VVAA(2011): "Andalucía detecta. Sexismo y violencia de género en la juventud". Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía.