Desmuntem les creences sobre violència de gènere

Objectius pedagògics

 • Reflexionar sobre les creences i els mites que hi ha en la nostra societat que justifiquen la tolerància i, fins i tot, l'acceptació de la violència de gènere.
 • Aprofundir en unes relacions afectives lliures, respectuoses i sense violència de gènere.

Competències

 • Potenciació del rebuig de l'alumnat envers la violència de gènere.
 • Comprensió de que amor i violència de gènere són dos fenòmens contraposats i incompatibles.
 • Conceptualizació de la violència de gènere com un problema social que afecta no només a les dones, si no també als homes.
 • Reconeixement del cicle de la violència de gènere.

Continguts

 • Conceptes
  • Creences de l'amor romàntic.
  • Estereotips i rols de gènere.
  • Violència de gènere.
 • Procediments
  • Reflexions en petits grup al voltant de creences estereotipades sobre la violència de gènere a partir de la fitxa 1.

Temporalització

 • 1 sessió de 40 MINUTS
  • 20 minuts per reflexionar en grup i contestar les preguntes assignades.
  • 10 minuts de posada en comú en gran grup.
  • 10 minuts de conclusions i aclariment de conceptes: violència de gènere; sistema patriarcal; estereotips de gènere; efectes nocius de l'amor.

Metodologia

 • Treball en petits grups.
 • Reflexiva.
 • Participativa.

Desenvolupament de l'activitat

Fem una petita presentació de quina serà l'activitat a l'alumnat: reflexionar sobre les creences vigents sobre la violència de gènere, les seves causes i les seves conseqüències.

Per fer-ho, demanarem a l'alumnat que es divideixi en petits grups de 4/5 persones. Un cop tenim el grup-classe dividit, proporcionem a cada un dels grups un nombre determinat de creences (depenent de la grandària dels grups proporcionarem de dues a tres frases) per a que les analitzin i reflexionin a partir de la fitxa de treball 1. Temps per la realització: 20 minuts.

Un cop hagin acabat el seu treball amb la fitxa 1, demanarem a cada grup que escolli a una persona portaveu, que serà l'encarregada d'exposar el posicionament del grup davant de les creences de la violència de gènere que hagin treballat. Quan cada persona portaveu hagi acabat de llegir les conclusions, obrirem un torn de paraules per a que la resta de grups faci aportacions. Temps per la realització: 10 minuts.

Finalment, quan tots els grups hagin exposat la seva visió sobre les creences de la violència de gènere endegarem un debat en el que participarà tot el grup-classe i en el que s'establiran les conclusions finals, tot i fent èmfasi en els conceptes teòrics de l'annex conceptual: violència de gènere i les seves fases; sistema patriarcal; estereotips de gènere; amor romàntic,efectes nocius de l'amor com possibles desencadenants de situacions de violència.

A tenir en compte per les conclusions:

"En la violència envers les dones, els mites tenen una important funció social: minimitzar l'abast del problema, estigmatitzar les víctimes i desculpabilitzar l'agressor poden ser-ne algunes. Faciliten la impunitat social de la violència familiar i la invisibilització dels factors socioculturals que possibiliten la comprensió global i complexa de la multicausalitat del fenomen. Es especialment significatiu el silenci sobre factors com la construcció del gènere o els continguts desiguals en la socialització femenina o masculina".

Avaluació

De caire qualitatiu, es realitzarà en base a les respostes consensuades a les que hagin arribat cada un dels grups i que quedaran reflectides en la fitxa de treball 1, que serà analitzada a posteriori.

Materials i fonts emprades

Fonts emprades

Creences sobres la violència extretes de l'activitat 12 del document:

VVAA (2005): "Materials didàctics per a prevenir la violència de gènere. Sense igualtat hi ha violència". Govern de les Illes Balears. Disponible on-line a: http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=134363

Altres fonts emprades:

VVAA (2011): "Andalucía detecta. Sexismo y violencia de género en la juventud". Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía.

Eva de la Peña Palacios (2007) "Cuadernillo 5 y ficha 17 sobre Violencia de Género del Maletín para el profesorado. 'ni+ ni-' Fórmulas para la igualdad". Proyecto Equal Némesis. Edita Mancomunidad Valle del Guadiato.