Relacions afectives i violència de gènere

La construcció social i cultural derivada del gènere, és a dir, allò que significa ser un home i una dona i les capacitats que suposadament se'n deriven, està molt present en les relacions afectives. L'home, conceptualitzat com a font de poder, com a controlador de la situació, com a dominador, i la dona, contraposada a aquest, com a font de submissió i dependència, són els dos elements claus que poden fer que les relacions afectives no es desenvolupin en un pla d'igualtat i pugui acabar degenerant en situacions de violència de gènere.

Segons la declaració de l'ONU, en el seu article 48/104, de l'any 1995, "la violència contra les dones és tot acte de violència que es basa en el fet de pertànyer a aquest sexe, que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a les dones; inclou les amenaces, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeix en la vida públic com en la privada".

Els homes i les dones viuen de manera molt diferent l'experiència que suposa una relació afectiva. I en això, el gènere, i més concretament els estereotips i els rols de gènere tenen molt a veure, ja que els homes i les dones, pel fet de ser-ho, són educats per complir-los, cosa que condiciona la seva experiència afectiva. D'aquesta manera, els homes són educats per diferents elements de socialització per no mostrar els seus sentiments, ni afectes davant dels demés, ja que es percep com una qüestió de debilitat. En el cas de les dones, l'educació afectiva és realitza de manera contraria a la dels homes: en el seu cas és positiu mostrar els sentiments davant terceres persones. La violència de gènere és una problemàtica social que afecta tant a homes com a dones. Si be, fa vint-i-cinc anys era conceptualitzada com a violència normalitzada dins de l'àmbit domèstic o privat, avui en dia s'entén com un problema social inacceptable, que va més enllà d'aquest àmbit per convertir-se en una qüestió pública i política la solució de la qual, només pot brollar del treball d'homes i dones per eradicar la violència de gènere.

Per aquest motiu us oferim un conjunt de sis activitats pedagògiques que fomentaran els valors de la no violència de gènere, ni maltractaments en l'àmbit de la parella, el respecte a la diferència i l'empatia envers l'altre, en especial, d'aquelles persones que pateixen situacions de violència i que, en la seva gran majoria, són dones, i la comprensió de que l'amor no és submissió, control, ni dependència ,si no potenciació de les capacitats i habilitats de l'altre.