Referents en les revistes juvenils

Objectius pedagògics

 • Identificar el sexisme en les revistes juvenils.
 • Donar compte de la difusió d'estereotips i rols de gènere que fan aquestes revistes.
 • Proporcionar eines crítiques a l'adolescència per a la detecció del sexisme.

Competències

 • Capacitat d'anàlisi critica de continguts.
 • Visbilització del sexisme implícit en les revistes juvenils.

Continguts

 • Conceptes
  • Sexisme.
  • Estereotips i rols de gènere.
  • Temàtiques centrals en les revistes juvenils.
 • Procediments
  • Anàlisi i buidat de les revistes per adolescents.

Temporització

 • 1 sessió de 65 MINUTS
  • 10 minuts d'explicació de conceptes bàsics: sexisme; teoria sexe-gènere; construcció d'estereotips i rols de gènere.
  • 20 minuts de treball grupal.
  • 15 minuts per posar en comú els resultats de la recerca grupal i debat.
  • 20 minuts per la realització d'un producte final del taller.

Metodologia

 • Treball en grups de 5/6 persones.
 • Participativa.
 • Col·laborativa.

Desenvolupament de l'activitat

Primerament s'exposen els conceptes teòrics de la fitxa 1 mitjançant un powerpoint. La fitxa 1 la donarem als grups que es conformaran per treballar aquest taller al final del mateix, com a recordatori de l'anàlisi que hauran realitzat. Temps per la realització: 10 minuts.

Posteriorment, es divideix el grup-classe en petits grups (4/5 persones), respectant una presència equilibrada de nois i noies. A cada grup li proporcionem una revista i, a cada un dels membres que el composen, li donem una de les preguntes (o dos, en funció de la complexitat de les qüestions) per treballar-la a partir de la fitxa 2. Temps per la realització: 20 minuts.

Passats els 10 minuts, cada membre del grup es reuneix amb els i/o les altres membres "homònims", és a dir, es reuniran tots els números 1, els números 2 i així successivament. D'aquesta manera, fem que totes les persones que han treballar una mateixa pregunta però amb revistes diferents, puguin posar en comú les seves conclusions comparant totes les revistes que hem posat al seu abast. Tenen 15 minuts per extreure unes conclusions que, posteriorment, seran llegides per un/a portaveu del grup.

Finalment, realitzem una posada en comú de la recerca i fem un debat sobre les conclusions extretes.

Alternativament, proposem la realització d'un producte final del taller per part de l'alumnat: confecció d'una cartolina en la que l'alumnat plasmarà un resum de les idees que han extret. Per exemple. El títol podria ser: Les revistes ens parlen de... 1.- Bellesa (posem unes imatges retallades de la revista que mostrin com es tracta aquest tema i, a continuació, una petita frase en la que diem si estem o no d'acord i per què). Per fer aquest producte final, tenen un temps aproximat de 20 minuts.

Avaluació

 • De caire qualitatiu.
 • Es realitzarà a partir de les respostes de la fitxa de treball 2. Alternativament, si es realitza el producte final de l'activitat, aquest ens servirà per fer una valoració qualitativa del mateix.

Materials i Fonts emprades

Fonts emprades

VVAA (2008): "Influencias de las revistas juveniles en la sexualidad de las y los adolescentes". Madrid: Mujeres en la educación, num. 11. Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad) i CIDE (Ministerio de Educación, Política Social y Deporte).

Unidad didáctica para la prevención de la violencia de género en el alumnado de secundaria: "El amor no es la ostia. Por unas relaciones con buen trato". Material elaborat per l'equip AGORA.