Com distribueixen els homes i les dones el temps?

Objectius pedagògics

 • Adonar-se que la distribució de tasques productives i reproductives en un dia qualsevol respon al model de socialització de gènere d'homes i dones.
 • Donar compte de com les tasques reproductives recauen, principalment, sobre les dones, i les productives, sobre els homes.
 • Conèixer conceptes entroncats amb la conciliació de la vida laboral, personal y familiar i la corresponsabilitat de les tasques reproductives: usos el temps; teoria sexe/gènere; construcció de rols sexistes; conciliació de la vida laboral, familiar i personal; doble jornada i doble presència.

Competències

 • Capacitat de distingir entre els rols de producció i de reproducció.
 • Comprensió dels problemes actuals derivats de la manca de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
 • Capacitat d'empatia envers la distribució de les tasques reproductives.
 • Capacitat de treball en equip.

Continguts

 • Conceptes
  • Usos del temps.
  • Divisió sexual del treball: producció versus reproducció.
  • Conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

Temporalització

 • 1 sessió de 45 MINUTS:
  • 10 minuts pel treball amb la fitxa 1.
  • 10 minuts per trobar una posició comuna a les preguntes de la fitxa 1.
  • 10 minuts per la lectura de les conclusions de les persones portaveus.
  • 15 minuts per consensuar respostes a la fitxa 2, exposar-les i fer un debat final.

Metodologia

 • Participativa.
 • Reflexiva.
 • Treball col·laboratiu en petits grups.

Desenvolupament de l'activitat

Dividim la classe en petits grups de 4 o 5 persones, tenint en compte una representació equilibrada de sexes. A cada grup li proporcionem la fitxa 1.- COM DISTRIBUEIXEN EL TEMPS D'UNA DIA QUALSEVOL AL SEGLE XXI...? i proposem que, emprant l'annex I (targetes horàries de l'activitat 1), emplenin el quadre d'usos del temps a Catalunya per l'any 2011 que trobaran a la fitxa de treball 1. És a dir, hauran d'agafar les fitxes amb dades numèriques d'usos del temps (en hores i minuts) i situar-les en la casella que creguin més adient. Donem 10 minuts de temps en el que els grups s'hauran de posar d'acord per resoldre l'enigma plantejat. A la mateixa fitxa 1, s'han inclòs unes preguntes que faran de pauta per a que els petits grups analitzin els resultats extrets i exposin una posició comuna.

Un cop els grups han arribat a una posició comuna, cada un d'ells haurà de nomenar una persona que faci de portaveu de les conclusions que hagin extret. Les persones que fan aquesta funció exposen les respostes consensuades a la resta de la classe. 10 minuts de temps per la lectura de les respostes i 10 minuts més pel possible debat.

Un cop hem acabat aquesta qüestió, passem a cada grup la fitxa 2.- COM HA EVOLUCIONAT LA DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS D'UNA DIA QUALSEVOL AL SEGLE XXI...? Aquest cop els grups tindran la fitxa 2 amb les dades introduïdes i el que hauran de fer es contestar la pregunta que es planteja en aquesta fitxa. En acabar, s'endegarà un debat entre els grups per acabar d'assentar els conceptes d'usos del temps i l'evolució per sexes que s'ha produït en els darrers 8 anys. Temps per consensuar les respostes, fer l'exposició i endegar el debat amb el grup-classe: 15 minuts.

Finalment, en l'annex II s'ha introduït el solucionari pel professorat de la fitxa de treball 1 sota la denominació: participació i durada mitjana de les activitats diàries detallades per sexes a Catalunya l'any 2011.