Compartim tasques?

Objectius pedagògics

 • Promoure un canvi d'actituds en els nens i les nenes en tot allò referent al repartiment de les tasques de la llar o reproductives.
 • Adquirir compromisos i responsabilitats en l'àmbit familiar, fomentant una corresponsabilitat total en el repartiment d'aquestes tasques.
 • Reflexionar sobre l'actual divisió sexual del treball i, més concretament, de les tasques domèstiques.

Competències

 • Comprensió que els usos del temps i la distribució de tasques estan condicionades pel gènere de les persones.
 • Capacitat per proposar alternatives al actual sistema de divisió sexual del treball.
 • Percepció del sexisme inherent en la distribució temporal de les tasques d'un dia qualsevol entre homes i dones.
 • Capacitat de treball en equip.

Continguts

 • Conceptes
  • Divisió sexual del treball.
  • Conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
  • Corresponsabilitat en el repartiment de tasques domèstiques.
  • Doble jornada de treball.
 • Procediments
  • Distribució temporal de tasques a la llar.
  • Comunicació col·laborativa i establiment d'estratègies de negociació.
  • Doble jornada de treball.

Temporalització

 • 1 sessió de 40 MINUTS:
  • 10 minuts pel treball amb la fitxa 1.
  • 10 minuts per l'exposició grupal i pel debat sobre el treball amb la fitxa 1.
  • 10 minuts pel treball amb la fitxa 2.
  • 10 minuts per l'establiment de conclusions.

Metodologia

 • Treball individual (fitxa 1).
 • Treball cooperatiu.
 • Reflexió en gran grup.

Desenvolupament de l'activitat

Demanem a l'alumnat que facin grups de 4 o 5 persones per fer la tasca de manera conjunta. Repartim la fitxa 1, "Com distribuiríem el temps a casa nostra?", i plantegem una situació fictícia a partir de la qual tenen que treballar aquesta fitxa. Per exemple, suposem que ja sou a la universitat i que compartiu pis amb altres companys i companyes, com distribuiríeu el vostre temps? Li donem a cada grup 10 minuts de temps a cada grup per completar la taula, que tenen que emplenar de tasques i arribar a un acord sobre qui farà què i quant de temps hi dedicarà.

Seguidament, cada grup nomena una persona portaveu, que exposa els resultats. Fem un petit debat per comentar els resultats (veure claus pel debat). Donem 10 minuts de temps per fer les exposicions.

Seguidament, de manera individual repartim la fitxa 2, "Compartint tasques a casa del pare i la mare", a cada un/a dels/de les alumnes. És una taula amb una varietat i diversitat de tasques domèstiques i, al costat, la persona que, principalment, fa aquesta tasca a la pròpia llar. L'alumnat té que marcar amb una creu la persona que fa la tasca, incloent-se a ells i elles mateixes. També haurà d'indicar, en la mesura del possible, quan de temps es dedica a la realització d'aquestes feines. Donem 10 minuts de temps per emplenar la taula.

Un cop recollides les dades, endegarem un debat final de 10 minuts de durada que girarà al voltant de les següents qüestions:

Claus per al debat

 1. Qui realitza el major nombre de tasques?
 2. Quina tasca t'agrada més fer? I la que menys?
 3. Creus que les taques realitzades a casa les pot fer qualsevol membre de la família?
 4. Quan de temps li dedica cada un dels membres a realitzar les tasques?
 5. Qui te més "temps lliure" a casa?
 6. És equitatiu el repartiment de tasques que apareix entre els membres de la família? En cas que creguis que no, que podríem fer per tal que ho fos?
 7. El repartiment de tasques que heu fet en el supòsit de compartir pis i el que heu fet en el cas de continuar vivint a casa vostra és similar? Quines coincidències i diferències podeu observar?

Conclusió final

Compartir les tasques domèstiques o reproductives fa que la vida de totes les persones en la unitat familiar sigui més agradable, permetent així disposar a totes les persones de la família d'un repartiment més equitatiu i més just del "temps de lleure".

Avaluació

De caràcter quantitatiu. Es realitzarà a partir de les dades recollides a les fitxes de treball 1 i 2. Alternativament, podem optar per una avaluació qualitativa, recollida de les respostes i el debat de l'alumnat.

Materials i fonts emprades