Les enquestes d'usos del temps mesuren com distribueixen els homes i les dones les seves activitats principals i secundàries en un dia qualsevol. L'avantatge de disposar d'aquestes mesures estadístiques és que ens permet visualitzar quines tasques fan homes i dones i quant temps dediquen per a la seva realització.

Novament, el sexisme implícit en la nostra societat, reflectit en els estereotips i els rols de gènere, situen als homes i les dones en plans diferenciats. Si be tots dos empren un temps molt similar en les tasques productives, és a dir el treball remunerat, no succeeix el mateix en el cas de les tasques reproductives, de cura de la llar, de la mainada i de les persones d'edat avançada, que continuen recaient de manera molt important sobre les dones.

Per altra banda, existeixen dos conceptes importants quan parlem d'usos del temps: doble presència i doble jornada. El primer concepte fa referència a la presència d'una dona en un lloc de treball en el qual realitza una tasca remunerada mentre s'ocupa també, en el mateix moment, de les tasques reproductives. Per exemple, trucades des de l'oficina per veure si la canalla ha dinat o ha tornat de l'escola. El segon concepte, doble jornada, fa referència a la suma de dues jornades de treball que recauen sobre les dones. Una remunerada al lloc de treball i una desvaloritzada, no retribuïda i sense reconeixement social, que es produeix en l'àmbit reproductiu i que es destina, bàsicament, a la cura de persones dependents (descendència i persones d'edat avançada). Per exemple, dones que després d'haver fet la seva jornada laboral retribuïda dediquen un seguit d'hores a feines de la llar, com neteja, provisió d'alimentació, cura de la descendència, etc.

Per aquest motiu, es proposa la realització de dues activitats complementàries d'usos del temps, per tal que la comunitat educativa, tant el professorat com l'alumnat, visualitzin i reflexionin sobre les diferències que encara persisteixen entre homes i dones en la distribució del seu temps en un dia qualsevol.

Finalment, destacar que la realització d'aquestes activitats us permetran fomentar entre l'alumnat els valors de l'empatia envers els altres, l'equitat i la corresponsabilitat entre els homes i les dones en el repartiment de les tasques de la llar i el foment d'estratègies de negociació.