4.1 Ús sexista de la llengua

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeix

que es

lenguaje sexista

masculino no se forma

En relació a les interaccions educatives, la interacció verbal, l'ús del llenguatge, esdevé central, ja que només existeix allò que té nom o allò del que és possible parlar. L'anàlisi de les estructures gramaticals és reveladora de l'existència de mecanismes de gran subtilesa que provoquen l'ocultació de les dones i la masculinització del pensament: en són paradigmàtics la preeminència del masculí genèric -el femení només s'utilitza quan es fa referència a algun tret específic de les dones o a un grup femení- i la utilització que es fa de la paraula "home" -que tant pot estar referida als homes reals o designar el genèric humà, tot considerant-se sinònim de persona-.

Victòria Sau sistematitza en quatre els fenòmens que se'n deriven d'aquesta situació:

  • La invisibilització de les dones. Simplement, elles no consten
  • L'exclusió. Se les omet obertament i deliberada
  • La subordinació. Les dones apareixen com a objectes passius, objectes de la parla.
  • La desvalorització. Les dones són mencionades com inferiors o com exemple d'inferioritat quan es realitza una comparació.

La subordinació presenta diverses manifestacions. Una d'elles és situar el nom de la dona en segon lloc quan es tracta d'una parella. També, quan es citen els dos sexes, l'home va davant de la dona, a l'igual que "masculí" va davant de "femení". I encara es pot afegir els diferents significats que el diccionari atorga a una paraula, segons sigui masculina o femenina.

Marina Yaguello fa palesa una manera de referir-se a la dones en la parla masculina que ella qualifica com "llenguatge del menyspreu". El grup masculí compta amb molts termes per a qualificar de manera negativa les dones, en tant que no succeeix el mateix en el cas contrari. Per altra banda, quan són les dones les que parlen, el menyspreu es manifesta en la desvalorització del que diuen, que, en conseqüència, no ha de ser tingut en compte.

A aquest conjunt de fenòmens s'ha d'afegir la sobrerepresentació masculina en tots els mitjans de comunicació. Aquesta preeminència del rol masculí és qualificat per Blanca Muñoz com "neopatriarcalisme".

Parlen les dones

Enllaços