Ir al contenido

Página principal de la UdL

Aprovat el Reglament de la Comissió negociadora i de seguiment del Pla d’igualtat

Comissio Pla igualtatL'Acord núm. 390/2022 del Consell de Govern de 14 de desembre de 2022 aprova el Reglament de funcionament de la Comissió negociadora i de seguiment del Pla d’igualtat de la Universitat de Lleida i dona el tret de sortida a l'elaboració de la diagnosi de la situació de les dones a la UdL i el procés de disseny del III Pla d'igualtat. 

El Reglament dota dels instruments necessaris a aquesta Comissió en el desenvolupament de les seves funcions, en relació amb el Pla d'igualtat.

 

La constitució de la Comissió Negociadora i de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Universitat de Lleida dona resposta a allò establert a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes (tant per les organitzacions i institucions de caràcter públic com privat), al Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de Mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el desenvolupament de la seva ocupació, així com al Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els Plans d’igualtat i el seu registre. 

L'objectiu fonamental de la Comissió és vetllar per l’elaboració i l’aplicació del Pla d’Igualtat entre dones i homes de la institució. En aquest sentit, té la finalitat de realitzar-ne el seguiment, interpretar i resoldre els dubtes que plantegi la seva implementació, prendre les decisions oportunes per a la seva millora o desenvolupament, i avaluar-ne els resultats.

Estarà participada per una part institucional i una part social, de quatre membres cadascuna i constituïda de forma paritària entre membres que designi el Rector/a (part institucional) i membres dels agents socials amb representació a la UdL (part social), i equilibrada entre dones i homes.  

El pla d'igualtat és l'eina principal que la llei preveu per a garantir el principi d'igualtat entre dones i homes. Els plans d’igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de l’elaboració i aprovació d’una diagnosi de situació, tendents a aconseguir fer efectiva la igualtat entre dones i homes i a evitar tota discriminació per raó de sexe en un context organitzacional i en el marc de les relacions laborals.

Un pla d’igualtat, lluny de ser una mera guia d’actuació amb caràcter facultatiu o un pla estratègic, esdevé un acord en el marc de la negociació col·lectiva i, per tant, d’obligat compliment, generador de drets i obligacions i sota control de les autoritats competents en la matèria que tenen potestat per penalitzar en cas de no compliment.

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto