Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de la UdL (2016-2019)

La UdL ha obert el procés participatiu per a l'elaboració del II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes a la UdL. Atès que les les mesures del nou pla han de reflectir les necessitats de la UdL en matèria d'igualtat, s'ha elaborat una enquesta per tal que pugueu donar la vostra opinió. Teniu temps fins al 23 de març.

L'elaboració d'un II Pla d'Igualtat tot i que es una obligació legal que ha de complir la UdL d'acord amb allò previst a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, es presenta com una oportunitat immillorable per a projectar dins i fora de la institució valors humans i socials tant importants com el d'igualtat i no discriminació per raò de gènere, oportunitat que no ha de perdre la UdL.

La presentació al Consell de Govern de 28 de maig de 2013 de l'informe final del I Pla d'Igualtat de la UdL va donar pas a l'inici del procés d'elaboració del II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes a la UdL.

Per tal de dur a terme l'elaboració del II Pla d'Igualtat al mes de juny de 2013 es va començar a treballar en la constitució d'una Comissió de Seguiment del II Pla i en la determinació de les tasques a desenvolupar. Finalment, a la sessió del Consell de Govern de la UdL de 30 d'octubre de 2013 es va constituir i aprovar la composició de la Comissió de Seguiment del II Pla d'igualtat (Acord 229/2013), la qual està conformada per una persona en representació de cada facultat, escola; una persona en representació del Comité d'Empresa i de la Junta de Personal del PAS i una altra en representació del Consell de l'Estudiantat, a més de comptar amb el recolzament tècnic del Centre Dolors Piera de la UdL, unitat d’igualtat de la UdL responsable de les polítiques d'igualtat d'oportunitats.

D'acord amb les tasques encomanades a la Comissió el del II Pla d'Igualtat i que es establir les pautes de treball que ha de seguir l'elaboració del Pla, així com donar suport i fer el seguiment en la implantació del mateix, a la primera reunió de la comissió, celebrada el 3 de desembre de 2013 es va establir un calendari d'actuacions i es va perfilar el contingut del mateix. En aquest sentit l'anàlisi dels resultats de l'avaluació final del I pla d'igualtat han estat una eina bàsica per determinar en quines temàtiques s'ha de centrar el pròxim pla d'igualtat

Cal destacar que una de les línies estratègiques en la qual s'han pogut executar menys mesures (37,5%) ha estat la línia J: facilitar la conciliació entre la vida professional, familiar i personal. A més, les mesures de conciliació han adquirit un gran protagonisme en l'enquadrament social i polític actual, on les retallades pressupostàries estan afectant d'una forma significativa les persones que treballen a la universitat ja que veuen reduïts molts dels seus drets.

També les dades ens diuen que hi ha molt camí per recórrer fins a garantir la introducció de la perspectiva de gènere en la docència, la investigació i la gestió com el demostra els resultats de l'avaluació del Pla d'igualtat ja que les línies estratègiques que tenien aquest objectiu han quedat sense executar el 57,14% de la línia F:Afavorir la presència equitativa de dones i homes en tots els nivells, totes les categories i totes les unitats de la Universitat , el 40% de línia G: Aplicar la perspectiva de gènere a l’estratègia de prevenció de riscos laborals i de vigilància de la salut. El 21,42 %de la línia D Promoure la introducció de la perspectiva de gènere a la investigació i a la docència realitzades a la Universitat de Lleida.

Gran rellevància adquireixen la mesurades per eradicar la violència de gènere atès que les dades extretes de l'estudi sobre la percepció de l'alumnat sobre la violència de gènere ens consciencien que cal continuar sensibilitzant en aquesta matèria en l'entorn universitari

Aquestes dades justifiquen que la comissió hagi acordar articular el II Pla d'Igualtat amb la base en 3 línies estratègiques:
1. Conciliació entre la vida laboral i personal
2. Sensibilització en perspectiva de gènere (docència, recerca, gestió)
3. Identificar i erradicar la Violència de gènere a la UdL

Tanmateix la Comissió ha considerat que l'exit en l'elaboració i sobretot en l'implantació del II Pla d'igualtat està íntimament lligat a la implicació que tingui la comunitat universitària amb aquest projecte, per aquesta raó el II Pla es dissenyarà mitjançant un procés participatiu obert a la comunitat universitària per consensuar l’elaboració de totes les mesures que formaran part del Pla(enquesta virtual, creació de comissions…).

Finalment, cal destacar que el projecte elaborat des de la Comissió de Seguiment està amb perfecta sintonia amb les línies que es recomanen treballar des de la Xarxa Vives respecte a la igualtat de gènere, les qual han quedat reflectides recentment amb motiu de la creació del Grup de Treball d'Igualtat de Gènere.

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto