Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Comissions

Comissió negociadora i de seguiment del Pla d'Igualtat de la Universitat de Lleida

L'Acord núm. 390/2022 del Consell de Govern de 14 de desembre de 2022 aprova el Reglament de funcionament de la Comissió negociadora i de seguiment del Pla d’igualtat de la Universitat de Lleida i dona el tret de sortida a l'elaboració de la diagnosi de la situació de les dones a la UdL i el procés de disseny del III Pla d'igualtat. 

El Reglament dota dels instruments necessaris a aquesta Comissió en el desenvolupament de les seves funcions, en relació amb el Pla d'igualtat.

La constitució de la Comissió Negociadora i de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Universitat de Lleida dona resposta a allò establert a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes (tant per les organitzacions i institucions de caràcter públic com privat), al Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de Mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el desenvolupament de la seva ocupació, així com al Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els Plans d’igualtat i el seu registre. 

L'objectiu fonamental de la Comissió és vetllar per l’elaboració i l’aplicació del Pla d’Igualtat entre dones i homes de la institució. En aquest sentit, té la finalitat de realitzar-ne el seguiment, interpretar i resoldre els dubtes que plantegi la seva implementació, prendre les decisions oportunes per a la seva millora o desenvolupament, i avaluar-ne els resultats.

Està participada per una part institucional i una part social, de quatre membres cadascuna i constituïda de forma paritària entre membres que designi el Rector/a (part institucional) i membres dels agents socials amb representació a la UdL (part social), i equilibrada entre dones i homes.  

Les seues funcions són:

a) Negociar i elaborar la diagnosi d’igualtat, així com de negociar les mesures que integraran el pla d’igualtat.
b) Elaborar l’informe de resultats de la diagnosi.
c) Identificar les mesures prioritàries, d’acord amb la diagnosi, el seu àmbit d’aplicació, els mitjans materials i humans necessaris per a la seva implantació, així com les persones o els òrgans responsables, incloent-hi un cronograma d’actuacions.
d) Impulsar la difusió i promoure la implantació del pla d’igualtat en la institució.
e) Modificar o adaptar les mesures o el calendari previst, si escau.
f) Aprovar els informes de seguiment i de l’avaluació final del Pla d’Igualtat.
g) Establir un sistema de seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat, per tal de mesurar la consecució dels objectius, el compliment de les mesures, els recursos utilitzats i la participació del personal.
h) Trametre el pla d’igualtat que s’aprovi davant l’autoritat laboral competent als efectes del registre, el dipòsit i la publicació.
i) Informar a les persones membres de la comissió de les mesures aprovades en relació amb el Pla d’Igualtat que hagin estat aprovats pel Consell de Govern.
j) I aquelles altres funcions que li puguin atribuir la normativa i el conveni col·lectiu aplicables, o que acordi la mateixa comissió.

Composició de la comissió

La Comissió, aprovada per Consell de Govern, estarà conformada per una part institucional i una part social, de quatre membres cadascuna. Serà constituïda de forma paritària entre membres que designi el Rector/a (part institucional) i membres que designin els agents socials amb representació a la UdL (part social) en el moment de la constitució de la Comissió.

Les parts respectaran l’equilibri entre dones i homes, i garantiran formació i/o experiència en igualtat en l’àmbit laboral en les persones que hi deleguin. La composició de la part social es regirà per les disposicions normatives corresponents.

Grup de treball per l'avaluació dels riscos psicosocials

Per donar compliment a la mesura G.1.3. Avaluar els riscos psicosocials amb una metodologia que incorpori la perspectiva de gènere i permeti identificar la relació entre les malalties i els llocs de treball, i incloure'n els resultats en els programes de prevenció (I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i dones a la UdL).
El Comitè de Seguritat i Salut va acordar el 18 d'octubre de 2011 la implementació del mètode PSQ CAT21 COPSOQ mètode recomanat per la Generalitat de Catalunya per realitzar l'avaluació dels riscos psicosocials i la seua prevenció.

Informació sobre el mètode COPSOQ 

Les funcions del grup de treball són:

  1. Determinar les condicions del treball de camp: adaptació del qüestionari, determinació de les unitats d'anàlisi, forma de distribució, resposta i recollida del qüestionari, com preservar l'anonimat ila confidencialitat.
  2. Analitzar l'origen dels riscos i les mesures preventives necessàries per disminuir-los o eliminar-los.
  3. La priorització i les dates d'execució de les mesures preventives acordades.
  4. El seguiment i l'avaluació de la implementació de mesures preventives.
  5. Les accions encaminades a informar la plantilla, així com a garantir-ne la participació.
  6. Presentar al Comitè de Seguretat i Salut els acords

Composició del grup de treball

  • 5 persones representants de la direcció
  • 5 persones representants dels treballadors/res.
  • 1 representant del Centre Dolors Piera
  • 1 especialista en l'aplicació del mètode

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto