Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de la UdL (2016-2020)

II PLA DIGUALTAT ENTRE DONES I HOMES A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 2016 2020Identificar i eradicar la violència de gènere a la Universitat de Lleida (UdL), potenciar la conciliació entre la vida laboral i personal, i continuar amb la sensibilització en perspectiva de gènere són els tres eixos principals del segon Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de la UdL (2016-2020) que es va aprovar pel Consell de Govern de 27 d’abril de 2016. Inclou un total de 129 accions, dividides en 34 objectius específics i 10 generals. Amb l’objectiu d’aconseguir una millor execució del Pla, la Comissió de Seguiment número 1/2020 celebrada dimarts, 11 de febrer de 2020, va acordar la pròrroga del Pla d’Igualtat que es va aprovar en el Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, en l'acord núm. 48/2020.

El Pla d'Igualtat s'articula al voltant de quatre línies estratègiques: compromís institucional i organització amb la igualtat, foment d'una cultura d'igualtat i de la perspectiva de gènere en l'activitat universitària (docència, recerca i gestió), creació d'una cultura de tolerància zero cap a qualsevol forma de violència de gènere i consolidació de la vida professional i personal a la cultura organitzativa de la UdL.

Entre les mesures concretes trobem propostes com ara tallers de prevenció de la violència de gènere, un pla pilot per a la introducció del teletreball a la UdL o la creació de dos borses de cuidadors i cuidadores per a infants i per a persones grans o amb alguna discapacitat. 

Podeu consultar els indicadors i el calendari del II Pla d'Igualtat entre Doles i Homes de la UdL (2016-2020) en aquest enllaç.

Podeu descarregar-vos la presentació del Pla d'Igualtat al Consell de Govern del 27 d'abril de 2016. 

Podeu descarregar-vos el desplegable divulgatiu del II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de la UdL (2016-2020).

Descarregueu-vos el fulletó informatiu del II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes (2016-2020) i el calendari de realització.

Antecedents

La presentació al Consell de Govern de 28 de maig de 2013 de l'informe final del I Pla d'Igualtat de la UdL va donar pas a l'inici del procés d'elaboració del II Pla d'Igualtat entre Dones i Homes a la UdL. L'elaboració d'un II Pla d'Igualtat tot i que es una obligació legal que ha de complir la UdL d'acord amb allò previst a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, es presenta com una oportunitat immillorable per a projectar dins i fora de la institució valors humans i socials tant importants com el d'igualtat i no discriminació per raò de gènere, oportunitat que no ha de perdre la UdL.

Creació de la Comissió de Seguiment del II Pla d'Igualtat 

Per tal de dur a terme l'elaboració del II Pla d'Igualtat al mes de juny de 2013 es va començar a treballar en la constitució d'una Comissió de Seguiment del II Pla i en la determinació de les tasques a desenvolupar. Finalment, a la sessió del Consell de Govern de la UdL de 30 d'octubre de 2013 es va constituir i aprovar la composició de la Comissió de Seguiment del II Pla d'igualtat (Acord 229/2013), la qual està conformada per una persona en representació de cada facultat, escola; una persona en representació del Comité d'Empresa i de la Junta de Personal del PAS i una altra en representació del Consell de l'Estudiantat, a més de comptar amb el recolzament tècnic del Centre Dolors Piera de la UdL, unitat d’igualtat de la UdL responsable de les polítiques d'igualtat d'oportunitats.

D'acord amb les tasques encomanades a la Comissió el del II Pla d'Igualtat i que es establir les pautes de treball que ha de seguir l'elaboració del Pla, així com donar suport i fer el seguiment en la implantació del mateix, a la primera reunió de la comissió, celebrada el 3 de desembre de 2013 es va establir un calendari d'actuacions i es va perfilar el contingut del mateix. En aquest sentit l'anàlisi dels resultats de l'avaluació final del I pla d'igualtat han estat una eina bàsica per determinar en quines temàtiques s'ha de centrar el pròxim pla d'igualtat

Principals resultats de l'avaluació del I Pla d'Igualtat

Cal destacar que una de les línies estratègiques en la qual s'han pogut executar menys mesures (37,5%) ha estat la línia J: facilitar la conciliació entre la vida professional, familiar i personal. A més, les mesures de conciliació han adquirit un gran protagonisme en l'enquadrament social i polític actual, on les retallades pressupostàries estan afectant d'una forma significativa les persones que treballen a la universitat ja que veuen reduïts molts dels seus drets.

També les dades ens diuen que hi ha molt camí per recórrer fins a garantir la introducció de la perspectiva de gènere en la docència, la investigació i la gestió com el demostra els resultats de l'avaluació del Pla d'igualtat ja que les línies estratègiques que tenien aquest objectiu han quedat sense executar el 57,14% de la línia F:Afavorir la presència equitativa de dones i homes en tots els nivells, totes les categories i totes les unitats de la Universitat , el 40% de línia G: Aplicar la perspectiva de gènere a l’estratègia de prevenció de riscos laborals i de vigilància de la salut. El 21,42 %de la línia D Promoure la introducció de la perspectiva de gènere a la investigació i a la docència realitzades a la Universitat de Lleida.

Gran rellevància adquireixen les mesures per eradicar la violència de gènere atès que les dades extretes de l'estudi sobre la percepció de l'alumnat sobre la violència de gènere ens consciencien que cal continuar sensibilitzant en aquesta matèria en l'entorn universitari.

 

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto