Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Butlletí PIO núm. 2

La UdL a la Comissió Dona i Ciència per al desenvolupament de les polítiques de dones en l'àmbit de l'Educació Superior.

Per fer el seguiment de l'acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya en l'àmbit de la Comissió Dona i Ciència per al desenvolupament de les polítiques de dones en l'àmbit de l'Educació Superior i la Recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya, des del Centre Dolors Piera s'ha lliurat l'Informe d'avaluació del I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones de la UdL (2008-2011), així com la informació sobre les competències i responsabilitats del Centre. A més, a la sessió de la Comissió Dona i Ciència del 6 d'abril de 2011, es va acordar fer un recull de bones pràctiques en el desenvolupament dels Plans d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes a les universitats. Per aquest motiu, el Centre Dolors Piera ha enviat un llistat d'aquelles pràctiques que s'han considerat efectives en l'aplicació del I Pla d'Igualtat de la UdL.

Sessió de benvinguda per al Personal Docent i Investigador de nova incorporació a la UdL

Per a donar compliment a la mesura A.2.3. Transmetre al professorat i personal de recerca de nova incorporació la política de la UdL en matèria d'igualtat d'oportunitats i introducció de la perspectiva de gènere en els seus processos i activitats, estem treballat per què s'institucionalitzi una sessió d'acollida per al Personal Docent i Investigador de nova incorporació. Aquesta iniciativa permetrà, entre d'altres coses, transmetre la imatge d'incorporació a una institució (no a un Departament o Facultat/Centre), per tant, una imatge corporativa; també servirà per facilitar l'accés a informació general de la UdL que afecta aquest col·lectiu (per exemple, ús i funcionament del campus virtual, normatives diverses de la UdL d'aplicació a la seva feina, incloses les polítiques en matèria d'igualtat de gènere).

Actuacions en matèria de Vigilància de la Salut i Prevenció de Riscos Laborals

Per a donar compliment a la mesura G.1.2. Elaborar un estudi epidemiològic per determinar els riscos sanitaris que afecten el benestar de les dones i dels homes de la UdL i incloure els resultats als programes de prevenció s'està treballant amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UdL, amb el suport del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (Instituto de la Mujer) i la col·laboració de la doctora Maria Menéndez Fuster, llicenciada en Medicina, màster en Epidemiologia, tècnica superior en Prevenció de riscos laborals i experta en gènere. Està previst que, per a la realització de l'estudi eidemiològic a la UdL, es desenvolupi un treball de camp amb l'objectiu de copsar l'opinió de les persones treballadores sobre els riscos que tenen a la seva feina, mitjançant grups discussió als quals es convidarà tant al PAS com al PDI. En aquest sentit, el 6è número de la Col·lecció Genuïnes del Centre Dolors Piera, s'ha dedicat a la Salut de les Dones i inclou un apartat dedicat a la Salut laboral i el gènere, basat en les publicacions de la doctora Menéndez.

Reglament d'actuació en cas de violència de gènere de la UdL

Per donar compliment a la mesura I.2.2. Elaborar un protocol d'actuació en cas de detecció de discriminacions indirectes, tracte vexatori, assetjament o violència contra les dones en qualsevol dels serveis i unitats de la UdL i fer-lo públic. Aquest protocol inclourà el procés de derivació, si s'escau, de queixes als diferents serveis i d'actuació en cadascun d'aquestos, s'ha elaborat un esborrany de reglament d'actuació en cas de violencia de gènere de la UdL que actualment l'està revisant el Servei d'Assessoria Jurídica de la UdL.

Assessorament i revisió en l'ús del llenguatge inclusiu

El Centre Dolors Piera ofereix assessorament i revisió de documents per a fer un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge a la comunitat universitària. A més, facilita les eines per tal que el personal de la UdL tiingui a l'abast recursos que permetin fer una pràctica inclusiva del llenguatge. Aquests recursos es poden trobar all Campus Virtual de la UdL (Espai del Centre Dolors Piera). A aquest tema es va dedicar el número 5 de la Col·lecció Genuïnes del Centre.

Per què no puc fer-ho?

Per segon any consecutiu, el Centre Dolors Piera organitza el Per què no puc fer-ho?, jornada adreçada a l'alumnat de 4t. d'ESO dels centres educatius de la demarcació de Lleida per a presentar els estudis de la UdL sense biaixos de gènere.  Enguany tindrà lloc la segona quinzena d'octubre de 2011 i es presentaran els estudis de la Facultat d'Infermeria als nois i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Enginyeria Agroforestal) a les noies. Fins al moment s'hi han inscrit 5 centres de la demarcació de Lleida, amb un total de 323 alumnes, 160 noies i 163 nois.

Aquesta activitat dóna compliment a la mesura F.2.1. Adequar els continguts de les presentacions que es realitzen per a la captació d'alumnat per tal d'equilibrar el nombre d'estudiants i estudiantes en les titulacions en què un dels dos sexes està menys representat.  

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto